Strona główna biuletynu

Uprzejmie informujemy, iż dyżury zaplanowane w każdy poniedziałek od 30 marca br. zostają odwołane. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

 

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje, iż skrzynka podawcza znajdująca się na parterze budynku przy ul. Powstańców 41a nie należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach. W celu osobistego złożenia pisma, proszę o przekazanie informacji pracownikom ochrony, którzy skontaktują się z pracownikiem Inspektoratu w celu odbioru pisma na parterze budynku.

 

KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO

INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

w sprawie przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków w okresie stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników,  informuję Państwa, iż przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w siedzibie WINB w Katowicach zostało wstrzymane do odwołania.

W wyżej wymienionych sprawach prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

 

                                                                       Elżbieta Oczkowicz

                                Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO

INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875), zwana dalej „ustawą zmieniającą”.

Na podstawie art. 46 pkt 20 ustawy zmieniającej uchylone zostały art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm, dalej zwana „ustawą zmienianą”), dotyczące wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Zgodnie z art. 68 ustawy zmieniającej:

• terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (ust. 1);

• terminy, o których mowa w art. 15zzr ust. 1 ustawy zmienianej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzr ust. 1 tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (ust. 2);

• terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (ust. 6);

• terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy zmienianej, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (ust. 7).


 

 Elżbieta Oczkowicz

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników,  informuje Państwa o przyjętym przez WINB w Katowicach sposobie postępowania w tym okresie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:
• ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
• wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
• w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie informował na bieżąco.

 

                                                                       Elżbieta Oczkowicz

                                Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

KOMUNIKAT ŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów z klientami, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju - Robert Nowicki, podpisał w dniu 27 marca 2020 r. pismo z wytycznymi dla organów, dotyczące rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego w okresie epidemii.

Od teraz składanie wszelkich podań możliwe jest za pomocą poczty elektronicznej wraz z załącznikami w formie skanów oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Ułatwienia obejmują większość procedur budowlanych, w szczególności:

• wydania pozwolenia na budowę,

• wydania pozwolenia na rozbiórkę,

• zmiany pozwolenia na budowę,

• przeniesienia pozwolenia na budowę,

• zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych,

• zgłoszenia rozbiórki,

• zgłoszenia z projektem,

• zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, bez robót wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia,

• zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

• zawiadomienia o zakończeniu budowy,

• wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Tak złożone podania będą podlegały uzupełnieniu braków formalnych (dostarczenie oryginałów dokumentów), na co obywatel będzie miał 14 dni po zakończeniu stanu epidemii. Taki sposób postępowania przyśpieszy załatwienie sprawy.

W międzyczasie organy powinny dokonać analizy złożonej w formie elektronicznej dokumentacji, tak by załatwić możliwie najszybciej sprawę po dostarczeniu wymaganych oryginałów.

Zachęcamy  do wnoszenia wszelkich podań za pośrednictwem platformy ePUAP,
z wykorzystaniem funkcji „pismo ogólne”.

                                                                                                                             

                Elżbieta Oczkowicz

                                                           Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

 

Adres

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
NIP: 954-22-61-144

tel: (32) 606-33-00
fax: (32) 606-33-48
e-mail: sekretariat@winb.katowice.pl
www: http://winb.katowice.pl/

 

Redakcja

Telefon
(32) 606-33-07

Fax
(32) 606-33-48

E-mail:
sekretariat@winb.katowice.pl


Uprzejmie informujemy, że organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej
w WINB jest Urząd Miasta Katowice, którego nr rachunku bankowego brzmi:
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

W przypadku złożenia pełnomocnictwa, organem właściwym do pobrania opłaty skarbowej
jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce faktycznego złożenia dokumentu.

Rachunek bankowy, na który można wpłacać opłaty za kserokopie z akt:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH
NBP O/O KATOWICE
70 1010 1212 0051 3522 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać:
„OPŁATA ZA KSEROKOPIE Z AKT W ILOŚCI … STRON A4, … STRON A3”