WAŻNE

Zmiana adresu poczty elektronicznej

aktualny adres : sekretariat@katowice.winb.gov.pl

 


      Grafika na stronie internetowej Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiera symbol Funduszy Europejskich – granatowy postawiony krótszym bokiem pionowo trapez z trzema gwiazdkami w kolorze białym, czerwonym i żółtym wraz z napisem Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, flagę Polski – prostokąt przedzielony dwoma pasami: białym i czerwonym wraz z napisem Rzeczpospolita Polska oraz flagę unii europejskiej – granatowy prostokąt, na którym przedstawiony jest okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd wraz z napisem Unia Europejska Fundusz Spójności

 

Informacje o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich:  „Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2019-2020"

Informacje o realizowanym projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich:  „Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023"

Aktualne wnioski dostępne są pod adresem strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (link)

 

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/250x250.pnghttps://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/banner_poziomy.jpg?84

 

Służba Cywilna

 

 

 

 

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Adres:

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
NIP: 954-22-61-144

tel: (32) 606-33-00
fax: (32) 606-33-48

e-mail:  
sekretariat@katowice.winb.gov.pl 
www.katowice.winb.gov.pl

 

 

 

KONKURS BUDUJ BEZPIECZNIE

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach zaprasza

do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Buduj Bezpiecznie”

Celem konkursu jest promowanie pracodawców - wykonawców robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych. Upowszechniane będą szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych, organizujących pracę w sposób bezpieczny.

W konkursie doceniane będą ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnym obiekcie budowalnym, wskazanym w zgłoszeniu.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap wojewódzki - na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy,

II etap krajowy - na szczeblu Głównego Inspektoratu Prac.

Laureat pierwszego miejsca etapu wojewódzkiego uzyskuje kwalifikacje do etapu krajowego konkursu.

Zgłoszenia udziału w Etapie Wojewódzkim przyjmowane są do dnia 30.04.2022 r. na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres: kancelaria@katowice.pip.gov.pl

 

Regulamin konkursu dostępny jest na stornie: www.pip.gov.pl w zakładce „Konkursy”

Wszelakie informacje można uzyskać pod nr tel. 601-475-170

 

 

Link do elektronicznej deklaracji CEEB:

https://zone.gunb.gov.pl/

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz
złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.

Dodatkowe informacje:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 


Szczepienia przeciwko COVID-19 - ważne informacje

 

      Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wskazuje, iż skrzynka podawcza znajdująca się na parterze budynku przy ul. Powstańców 41a nie należy do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

 

Uprzejmie informujemy, iż dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek) dyżur inspektorów w godz. od 15:30 do 17:00 został odwołany.

 

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

do właścicieli i zarządców obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

 Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania tych miejsc.

Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, na przykład piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie itp. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Dodatkowo zaznaczam, że w myśl art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Przypominam także, że:

- zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku,

- zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane, kto nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1-4a, podlega karze grzywny.


 

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie – Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji eksploatacji, z poprawką PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08.

 

Elżbieta Oczkowicz
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Katowice, lipiec 2020

 

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Adres:

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
NIP: 954-22-61-144

tel: (32) 606-33-00
fax: (32) 606-33-48
e-mail:
sekretariat@katowice.winb.gov.pl
www.katowice.winb.gov.pl


 

Redakcja

Telefon
(32) 606-33-07

Fax
(32) 606-33-48

E-mail:
sekretariat@katowice.winb.gov.pl


Uprzejmie informujemy, że organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej
w WINB jest Urząd Miasta Katowice, którego nr rachunku bankowego brzmi:
52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

W przypadku złożenia pełnomocnictwa, organem właściwym do pobrania opłaty skarbowej
jest wójt (burmistrz, prezydent miasta)
właściwy ze względu na miejsce faktycznego złożenia dokumentu.

Rachunek bankowy, na który można wpłacać opłaty za kserokopie z akt:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KATOWICACH
NBP O/O KATOWICE
70 1010 1212 0051 3522 3100 0000

W tytule przelewu należy wpisać:
„OPŁATA ZA KSEROKOPIE Z AKT W ILOŚCI … STRON A4, … STRON A3”