Pojęciem "sposobu załatwiania spraw" należy objąć tok czynności mających na celu rozpatrzenie i rozstrzygnięcie danej sprawy. Sprawy wpływające do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego załatwiane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, który determinowany jest ustawowymi terminami biegnącymi dla załatwienia sprawy danego rodzaju.

 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t):

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki (§1). Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (§2). Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania (§ 3). Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (§ 3a). Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3 i 3a (§ 4) Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu (§ 5.).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sposób oraz kolejność załatwiania, rozstrzygania spraw
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator
Data publikacji:05.06.2017 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Kruszakin
Informację aktualizował:Administrator
Data aktualizacji:05.06.2017 11:06