Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem nadzoru rynku w zakresie  sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym[art. 58 ust. 2 pkt. 5  Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku [j.t. Dz.U. 2019 poz. 544 oraz art. 11 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych j.t.  Dz.U. 2019 poz. 266).

Zgodnie z art. 13 ust. 1ustawy o wyrobach budowlanych do obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego należy:

1)   prowadzenie kontroli planowych i doraźnych;

2)   prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3a;

3)   udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - na jego wezwanie;

4)   zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych;

5)   przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych opiniach, o których mowa w pkt 6.

Czynności kontrolne regulowane są przepisami ustawy o wyrobach budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2019 poz. 1230) Rozdział 5  Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz.U. 2019 poz. 1292)

Postępowania administracyjne z zakresu wyrobów budowlanych prowadzone przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego prowadzone są w oparciu o ustawę o wyrobach budowlanych oraz ustawę z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. 2018 poz. 2096).  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organ I instancji w zakresie ustawy o wyrobach budowlanych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator
Data publikacji:27.04.2017 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Kruszakin
Informację aktualizował:Sp.j. Timtech
Data aktualizacji:30.07.2019 16:39