Organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji, w zakresie swojej właściwości rzeczowej, którą określa art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409). Do kompetencji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy prowadzenie czynności kontrolnych oraz postępowań administracyjnych w przedmiocie:

 

- budowy i oddawania do użytku obiektów budowlanych (rozdział V Prawa budowlanego);

- utrzymania obiektów budowlanych (rozdział VI Prawa budowlanego);

- katastrofy budowlanej (Rozdział VII Prawa budowlanego). Powyższe kompetencje Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje w stosunku do obiektów i robót budowlanych:

- usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;

- hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;

- dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;

- usytuowanych na obszarze kolejowym;

- lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

- usytuowanych na terenach zamkniętych:

  a) dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przemysłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. poz. 1265 i 1753);

 b) elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961);

- obiektów wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235 poz. 1539).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organ I instancji w zakresie prawa budowlanego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator
Data publikacji:27.04.2017 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:Elżbieta Oczkowicz
Informację aktualizował:Administrator
Data aktualizacji:26.05.2017 07:25