Deklaracja Dostępności

­

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://katowice.winb.gov.pl/ .

DATA PUBLIKACJI STRONY INTERNETOWEJ: 2017-04-06

DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ AKTUALIZACJI: 2022-03-30.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Serwis jest zgodny ze standardami W3C: HTML 5, WCAG 2.0 (poziom AA). Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem, całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Strona internetowa BIP Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Część plików nie jest dostępna cyfrowo (skany, PDF). Poza tym cześć informacji zamieszczonych w formie załączników nie jest dostępna cyfrowo w całości, ponieważ pochodzi od podmiotów zewnętrznych i została przekazana do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany), przykładem takich informacji jest m.in.: dokumentacja przebiegu i efektów kontroli zewnętrznych.

Za niedostępne należy uznać załączniki zawarte w niżej wskazanych zakładkach BIP Instytucji w zakresie, w jakim nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Kontrole i wystąpienia” –w zakresie dokumentacji sporządzonej po 23 września 2018 r. i tylko w zakresie, w jakim została przygotowana przez Pracowników Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – dokumentacja niezgodna. W pozostałym zakresie dokumentacja zawarta w niniejszej zakładce ma charakter archiwalny i pochodzi od podmiotów zewnętrznych – ustawowe wyłączenie.

Komunikaty i ogłoszenia - Oferty pracy”- dokumentacja sporządzona po 23 września 2018 r., treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji – ustawowe wyłączenie.

Komunikaty i ogłoszenia – Zamówienia publiczne” - dokumentacja sporządzona po 23 września 2018 r. – dokumentacja niezgodna.

Zamówienia publiczne” - dokumentacja sporządzona po 23 września 2018 r. – dokumentacja niezgodna.

Budżet i finanse” – dokumentacja pochodząca od podmiotu zewnętrznego – treści, które są w posiadaniu podmiotu publicznego, a nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte - ustawowe wyłączenie.

Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego z terenu województwa śląskiego” – dokumentacja sporządzona po 23 września 2018 r. – dokumentacja niezgodna.

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego pozostaje w trakcie czynności, które pozwolą zapewnić pełną dostępność cyfrową Biuletynu Informacji Publicznej prowadzonego dla niniejszej struktury organizacyjnej.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji : 2022-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Ewa Zdrojewska, e - mail: sekretariat@katowice.winb.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 606 33 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mieści się w budynku przy ul. Powstańców 41 a w Katowicach na 8 i 9 piętrze. Kontakt z sekretariatem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego może nastąpić pod następującymi numerami telefonów: 32 606 33 00 oraz następującym adresem e-mail: sekretariat@katowice.winb.gov.pl.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice.

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego znajduje się na VIII i IX piętrze budynku należącego do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kancelaria – biuro podawcze Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego znajduje się na VIII piętrze budynku w pokoju 8.01.

Budynek posiada trzy wejścia:

wejście główne od strony ul. Powstańców – jest w pełni dostosowane do osób poruszających się na wózkach, dzięki podjazdowi oraz wyposażeniu w drzwi automatyczne,

wejście boczne od strony ul. Powstańców – nie jest dostosowane do samodzielnego poruszania się osób z niepełnosprawnością (w przypadku zamknięcia wejścia głównego może być alternatywnie wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnością, jednak wymagana jest pomoc przy wniesieniu po schodach),

wejście tylne od strony garażu podziemnego – umożliwia dostęp do poziomu piwnicy, nie jest dostosowane dla osób poruszających nie na wózkach (wąskie schody i drzwi).

Wejście główne jak i wejście boczne umożliwiają dostęp na poziom parteru jak i do obu wind dojeżdżających na każde piętro.

Budynek wyposażony jest w 2 windy, którymi można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku, obie dostępne są dla osób z niepełnosprawnością. Na poziomie parteru znajdują się gabinety wykorzystywane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W budynku znajdują się wyznaczone toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością (parter oraz pietra: I, III, V, VII, IX, X ). Wszystkie toalety wyposażone są w alarmy, sygnalizację wezwania pomocy (lampka sygnałowa od strony korytarza).

Cały budynek posiada oznakowanie kierunku wyjścia z budynku.

Wszystkie windy wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w brajlu, przycisk zero jest odznaczony kolorem, wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra. Przedsionki windowe są monitorowane.

Wyznaczone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością znajdują się naprzeciw wejścia głównego do budynku.

Osoba z psem asystującym ma prawo wejść do budynku jak każdy inny klient, do stref ogólnodostępnych. W celu ułatwienia poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.

Z uwagi na okoliczność, iż w budynku mają swoje siedziby różne Instytucje, ze względów bezpieczeństwa każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek zgłosić w portierni (punkcie ochrony), do której Instytucji się udaje i w jakim celu. Jeśli dana osoba chce udać się do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wówczas pracownik ochrony informuje telefonicznie upoważnionego pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o tej okoliczności i pracownik ten asystuje danej osobie w poruszaniu się po piętrach budynku, na których mieści się siedziba organu. Jednocześnie w celu ułatwienia ogólnego poruszania się po budynku istnieje możliwość otrzymania asysty pracownika ochrony.

 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoby z problemami słuchu

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mają możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej, która znajduje się w Kancelarii – biurze podawczym Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na VIII piętrze budynku w pokoju 8.01.

Osoby niesłyszące lub słabosłyszące

W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, oraz z usługi tłumacza on-line. W kontakcie ze Śląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Katowicach osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, taką usługę należy zgłosić (pisemnie, e-mail) na trzy dni przed planowaną wizytą w urzędzie.

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Osoby niedowidzące mają możliwość skorzystania przy przeglądaniu akt sprawy z lupy, która również znajduje się w Kancelarii – biurze podawczym Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na VIII piętrze budynku w pokoju 8.01 oraz otrzymania dokumentów sporządzonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego drukiem powiększonym.

INFORMACJE DODATKOWE

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.